بالابر هیدرولیک ایران یدک

ویلچربر هیدرولیکی ایران یدک

سیستم کلی ویلچربر هیدرولیک مانند بالابر است با این تفاوت که درویلچربر هیدرولیک حتما باید دور کابین یک حفاظ نصب شود و اندازه آن نباید از 80 در 120 کمتر باشد.

ویلچربر هیدرولیک به دو شکل قابل نصب می باشد:

1- مانند بالابر : یعنی ریل های ویلچربر به یک طرف ثابت می شود و به صورت لیفتراکی با جک هیدرولیکی بالا می رود . ( در حالت عادی ریل های ویلچربر دیده می شود)

2- مانند میز هیدرولیک : یعنی در عمق زمین فضایی به اندازه میز هیدرولیک کنده می شود و به هنگام پایین آمدن ، صفحه میز با زمین هم سطح و در هنگام بالا رفتن صفحه میز با محل مورد نظر هم سطح می شود و دیگر ریل های ویلچربر هیدرولیک دیده نمی شود.

مهمترین خطرات بالابر و ویلچربر هیدرولیک :

  1. عدم کنترل سیم بکسل های ویلچربر هیدرولیک و عدم توجه به رشته رشته شدن ، باعث پارگی و سقوط ویلچربر هیدرولیک می شود.
  2. عدم نصب چشمی های ایمنی در محل هایی که ، کفی ویلچربر هیدرولیک از یک درجه عبور می کند ، باعث برخورد نفر با دیواره های دریچه می شود و خطر های فراوانی از جممله قطع دست یا پا یا برش از ویلچربر هیدرولیک را به همراه دارد.
  3. زیاد کردن سرعت ویلچربر هیدرولیک هنگام پایین آمدن باعث می شود که شخص روی ویلچربر هیدرولیک احساس سقوط را داشته باشد ودر برخی موارد فرد مورد نظر کنترل خود را از دست داده و از ویلچربرهیدرولیک سقوط کرده است.
  4. یکی از مهمترین خطرات بالابر هیدرولیک ، در مواردی است که کفی ویلچربر هیدرولیک بسیار سبک بوده و بدون سنگینی نفر پایین نمی آید. در این موارد وقتی فرد موردنظر بدون اینکه روی بالابر قرار بگیرد شاسی پایین آمدن را می زند ویلچربر هیدرولیک به پایین حرکت نمی کند و بعد از چند دقیقه جک به پایین رفته و وقتی نفر پای خود را روی ویلچربر هیدرولیک می گذارد ناگهان چند متر با حالت سقوط پایین می آید پس باید کفی ویلچربر هیدرولیک به اندازه کافی سنگین باشد.یکی از مهمترین خطرات بالابر هیدرولیک ، در مواردی است که کفی ویلچربر هیدرولیک بسیار سبک بوده و بدون سنگینی نفر پایین نمی آید. در این موارد وقتی فرد موردنظر بدون اینکه روی بالابر قرار بگیرد شاسی پایین آمدن را می زند ویلچربر هیدرولیک به پایین حرکت نمی کند و بعد از چند دقیقه جک به پایین رفته و وقتی نفر پای خود را روی ویلچربر هیدرولیک می گذارد ناگهان چند متر با حالت سقوط پایین می آید پس باید کفی ویلچربر هیدرولیک به اندازه کافی سنگین باشد.یکی از مهمترین خطرات بالابر هیدرولیک ، در مواردی است که کفی ویلچربر هیدرولیک بسیار سبک بوده و بدون سنگینی نفر پایین نمی آید. در این موارد وقتی فرد موردنظر بدون اینکه روی بالابر قرار بگیرد شاسی پایین آمدن را می زند ویلچربر هیدرولیک به پایین حرکت نمی کند و بعد از چند دقیقه جک به پایین رفته و وقتی نفر پای خود را روی ویلچربر هیدرولیک می گذارد ناگهان چند متر با حالت سقوط پایین می آید پس باید کفی ویلچربر هیدرولیک به اندازه کافی سنگین باشد.